استخدام

وضعیت تاهل :   
       
وضعیت خدمت نظام وظیفه
  نوع معافیت :

تحصیلات     تاریخ شروع تاریخ خاتمه    
دبیرستان
دانشگاه

میزان آشنایی به زبان خارجی

    مکالمه خواندن نوشتن      
زبان انگلیسی      

سوابق تجربی
نام موسسه تاریخ استخدام تاریخ ترک            
1
2
3